HM.COM

ЗДРАВЕЙ, ПРОЛЕТ!
ДЕТСКА ПРОЛЕТНА КОЛЕКЦИЯ, ВДЪХНОВЕНА ОТ СВЕТА НА ПРИРОДАТА И ОКЕАНА

Правила на играта "ЗДРАВЕЙ, ПРОЛЕТ"

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Организатор на играта "ЗДРАВЕЙ, ПРОЛЕТ " („Играта“) е „Ейч енд Ем Хеннес енд Мауриц“ ЕООД, ЕИК 201654706 ( “H&M”, “Организатор на играта”). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (“Официални Правила”).

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес https://kids.hm.com/. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес https://kids.hm.com/.

Участвайки в тази Игра, участниците приемат и се задължават да спазват настоящите Официални Правила.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

1.1. Настоящите общи условия ("Правила/та)" уреждат организацията и провеждането на конкурс за детска рисунка на тема „Моите любими дрехи“ ("Конкурс"), организиран от „Ейч енд Ем Хеннес енд Мауриц“ ЕООД, ЕИК 201654706 (наричано по-нататък "H&M ").

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България онлайн на уеб сайт https://kids.hm.com/

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

От 10:00 часа на 15.03.2018г. до 23:59 часа на 31.03.2018 г. включително участниците имат право да се регистрират, като въведат изискваните лични данни на уебсайта https://kids.hm.com/.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

За да се включат в играта, участниците трябва да разгледат новата пролетна детска колекция на H&M, да подредят пъзела в края на галерията и да се регистрират, като въведат валиден имейл адрес, име и фамилия. След края на играта чрез специализиран софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници, на случаен принцип ще бъдат изтеглени и обявени трима участници в присъствието на нотариус, които ще получи награда. Печелившите участници ще бъдат оповестени на страницата на играта и във официалната Фейсбук страница на H&M на 03.04.2018г. За участниците е необходимо да имат валидна интернет връзка, за да имат достъп до https://kids.hm.com/.

За участие в играта, не е необходимо да се извършва покупка на какъвто и да е било продукт.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Играта е отворена за участие за всички физически лица, а право на регистрация имат само лица, навършили 16 години, с местоживеене на територията на Република България, с изключение на служителите на H&M, рекламните агенции и други доставчици на услуги, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Лица под 18 години имат право да участват в играта, но нямат право да се регистрират. За участие в томболата, родителят, настойникът или представител на Участника трябва да попълни регистрационния формуляр в секция и да приеме Общите условия на играта. В случай че определеният победител не е навършил 18 години, Организаторът има право да поиска данните на родител/настойник, да изиска документ за самоличност или да избере друг печеливш, отговарящ на условията.

За валидна се счита всяка регистрация на https://kids.hm.com/, при която са попълнени коректно всички полета и която отговаря на всички изисквания, посочени в Раздел 4 и Раздел 5. Всички регистрации, направени след определения краен срок на Играта, или регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно тези Официални Правила, които участникът следва да представи за участие в Играта, се считат за невалидни.

Организаторът си запазва правото да не взема предвид и да дисквалифицира регистрации, които счита за некоректни и/или непълни в съответствие с Правилата, като за целта не е задължен да уведоми по какъвто и да е начин участника.

РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

В Играта на случаен принцип ще бъдат изтеглени 3 (трима) победители измежду всички регистрирали се. Всеки от тях ще получи като награда професионален сет за рисуване и H&M карта-ваучер на стойност 200 лв. Подробно описание на наградите се съдържа в Раздел 7.

За всяка H&M карта-ваучер се изготвя служебна бележка, за която са необходими име, ЕГН и адрес на победителя (или родител/настойник). За целта, след определяне на печелившите, Организаторът ще осъществи контакт с всеки от тях, на посочения при регистрацията имейл адрес, за предоставяне на необходимите данни и уточняване на условията по получаването на наградата.

Победителите могат да получат своята награда лично в централния офис на H&M в София или по куриер, на предварително предоставен адрес за доставка. Печелившите участници ще трябва да установят самоличността си при лично получаване на наградата. H&M не носи отговорност при повреди, забавяне или липси в случай на изпращане на наградите по куриер.

Ако не може да бъде осъществен контакт с участник, определен за победител, в срок от една седмица от обявяването му на сайта или в случай, че даденият адрес е неточен и/или непълен, участникът губи право да получи наградата си и Организаторът не носи отговорност за предоставянето й.

Наградата ще бъде предоставена в рамките на 2 (две) седмици, след като победителят уточни информацията за получаването й.

Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след получаването на наградата.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Трима печеливши ще получат H&M Карта-ваучер на стойност 200 лв. и цялостен сет за рисуване, който съдържа следните компоненти:

  • Статив за рисуване.
  • Платно 50x70 см.
  • Комплект бои, пастели и моливи за рисуване.
  • Палитра за смесване.
  • Комплект четки и инструменти.

Картите-ваучер могат да бъдат използвани за закупуването на продукти във всички магазини на H&M на територията на България. H&M не отговаря и не подменя ваучерите при загуба, кражба или повреждане. Изплащане на сумата по ваучерите в брой не е възможно. Ваучерите са валидни за срок от три години от датата на издаване. H&M си запазва правото да промени условията за ползване по всяко време. Ваучерите се представят на касата в магазина на H&M на територията на Република България. Сумата по ваучера ще бъде приспадната от общата цена на покупката. Останалата след покупката положителна разлика остава по ваучера и е видна от касовата бележка. В случай че стойността на покупката надвишава остатъка от сумата по ваучера, разликата може да се доплати чрез други методи на плащане, валидни в магазините на H&M България. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

РАЗДЕЛ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

H&M се стреми да гарантира защита на личните Ви данни, когато ползвате нашите услуги.

С участието си в Играта и приемане на тези Правила, Участникът дава своето съгласие за следното:

(1)   Да предостави на H&M име, фамилия, валиден имейл адрес, телефон за контакт, както и други данни, които могат да бъдат необходими за целите на Играта.

(2)   Предоставените лични данни могат да се използват от H&M за следните цели: организация и провеждане на Играта и определяне на победител; обявяването на победителя и осъществяване на връзка с него; получаването на наградите; медийно отразяване на Играта чрез различни медии по избор на H&M, включително публикуване на статии, видеорепортажи, отразяване в социални мрежи и други.

(3)   H&M може да предоставя личните данни на трети лица в България или в други държави от Европейския съюз, с които H&M си сътрудничи, работи или има други отношения (в т.ч. дружества от групата на H&M) за целите посочени по-горе.

(4)   H&M може да публикува лични данни на победителя на интернет страницата на Играта и на други интернет страници, притежавани или ползвани от H&M както и във всякакви медии по избор на H&М за целите посочени по-горе.

Личните данни ще се обработват и съхраняват за срок, съобразен с целите на Играта и защитата на H&M от евентуални претенции на Участници или трети лица. След изтичане на този срок личните данни ще бъдат унищожени.

H&M събира, обработва, предава на трети лица и унищожава личните данни, събрани за целите на Играта, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. H&M осигурява и прилага адекватни мерки за защита на личните данни, които отговарят на законовите изкисвания.

Личните данни, събрани със съгласието на лицата за маркетинг цели, ще се обработват съгласно Политиката за поверителност на H&M, която можете да намерите  тук

Допълнителна информация за политиката на H&M за защита на личните данни може да бъде намерена на официалния сайт на H&M.

Шведската компания-майка, H & M Hennes & Mauritz AB, е лицето, контролиращо личните данни, които участниците предоставят, и следователно тя носи отговорност за тези лични данни по шведския закон за защита на личните данни (1998:204) и Директива на ЕС 95/46/ЕО. Българската компания Ейч енд Ем Хеннес енд Мауриц“ ЕООД е администраторът на лични данни и обработва личните данни от името на компанията-майка. Предоставените лични данни се съхраняват в Европейския Съюз („ЕС“) и могат да бъдат предоставени на нашите филиали в групата H&M. Това означава, че тези данни, в някои случаи, могат да бъдат обработени извън европейската икономическа зона („ЕИЗ“). Във всеки отделен случай на прехвърляне на тези лични данни в страна извън ЕИЗ, съответният филиал на H&M ще гарантира прилагането на стандартните договорни клаузи, свързани с процеса за поверителност на данните, одобрен от ЕС.

Всеки участник има право да поиска информация за личните си данни, които Организаторът съхранява. Ако данните на участника са неправилни, непълни или неуместни, той може да поиска информацията да бъде коригирана или премахната. За да поиска тази документация, участникът трябва да пише на: dataprivacy@hm.com. Участникът може да оттегли своето съгласие Организаторът да използва неговите данни за маркетингови цели по всяко време.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Играта не носи отговорност за предоставени от участниците данни, включително за данни, предоставени в нарушение на правата на трети лица. Организаторът не носи отговорност, в случай че участниците нарушават правилата на Играта и в случай че с действията си накърняват права или законни интереси на трети лица.

Участниците носят пълна отговорност при евентуално възникване на нарушение на права във връзка с регистрацията, с която са участвали в Играта.

Всички разходи, възникнали за Организатора при въвличането му в евентуални спорове за нарушени права, следва да бъдат възстановени и за сметка на съответния отговорен участник.

В случай че Организаторът е уведомен за каквото и да е било нарушение на права от даден участник, той има правото да дисквалифицира участника от Играта.

РАЗДЕЛ 10: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства или в друга ситуация по преценка на Организатора. В тези случаи H&M не носи отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи.

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и участниците се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

Всички оплаквания по повод Играта трябва да бъдат изпратени на имейл адрес info.bg@hm.com не по-късно от 06.04.2018 г. Оплаквания, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани от страна на Организатора.

Допълнителна информация

Допълнителна информация, свързана с Играта може да бъде получена чрез запитване на e-mail: info.bg@hm.com или на телефонен номер 0800 300 12.